V svoji kratki, šele 18 letni zgodovini, smo v podjetju venomer stremeli k napredku in zato redno dopolnjevali obseg dejavnosti, prav tako pa tudi opreme in tehnologije. Nemogoče je v nekaj besedah strniti vse spremembe, ki so v tem času spreminjale podobo podjetja.

KRATKA ZGODOVINA RAZVOJA PODJETJA:


LETO 1994

Začetki našega družinskega  podjetja segajo v leto 1994, ko se je iz tedanje popoldanske obrti, ki jo je vodil oče na novo ustanovilo podjetje SERVIS VODOMEROV Boštjan Podrepšek s.p.. Najprej se je podjetje ukvarjalo z menjavo vodomerov za toplo vodo za potrebe tedanjega Stanovanjskega sklada Celje. Vzporedno s tem pa je rasla tudi ideja o nastanku lastnega laboratorija za preiskus vodomerov. Tako smo najprej uredili najemne prostore, merilno napravo z možnostjo preiskusa enega vodomera ali z dodatkom mize osem vodomerov in pridobili pogodbo  o zagotavljanju pogojev za overitev meril – vodomerov pri Uradu RS za standardizacijo in meroslovje.LETO 1995

Vse večje potrebe naročnikov so nas pripeljale do tega, da smo  merilno napravo za preiskus enega ali osem vodomerov zamenjali z najsodobnejšo računalniško krmiljeno merilno linijo znamke maddalena, ki nam je omogočala hitro in kvalitetno opravljanje dela do velikosti vodomerov DN 40. Tako smo lahko serijsko preizkušali do 20 vodomerov za hladno in toplo vodo. V skrbi k čim manjši porabi in ohranjanju čiste in pitne vode naša linija uporablja zaprt krožni sistem.LETO 2000

V želji po boljšem opravljanju stroritev in naraščajočih standardih za laboratorije smo se v letu 2000 preselili v svoje lastne prostore in s tem tudi dolgoročno rešili prostorsko stisko, ki je nastajala v starih prostorih zaradi povečanja obsega dela.LETO 2003

Laboratorij pridobi še eno računalniško krmiljeno merilno linijo znamke maddalena, ki nam omogoča hitro in kvalitetno opravljanje dela industrijskih vodomerov od DN 50 do DN 150. Tudi ta linija uporablja zaprt krožni sistem.LETO 2005

Oktobra leta 2005 naš laboratorij najprej pridobi akreditacijo. Sistem kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17020 se nanaša na dejavnost laboratorija za kontrolo vodomerov.
Servis vodomerov Boštjan Podrepšek s.p. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije  K-051 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C).Na podlagi prejete akreditacije smo na koncu leta prejeli s strani Urada RS za meroslovje še odločbo o imenovanju, kar pomeni da lahko naš laboratorij samostojno izvaja overitve vodomerov. Identifikacijska številka našega laboratorija je 389.


Pridobljena akreditacija in imenovanje pa je dokaz za pravilno usmeritev našega podjetja.